რეკლამაspot_img

კანონდებლობის დამრღვევთა სტატისტიკა 2018 წელი

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

გამოვლინდა გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის 7012 ფაქტი. მათ შორის:

 • ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის – 6520 ფაქტი;
 • სისხლის სამართლის ნიშნების მქონე – 492 ფაქტი, რომელიც შემდგომი რეაგირებისთვის;
 • გადაეგზავნება საგამოძიებო ორგანოებს.

სამართალდარღვევათა სტრუქტურა:

 • უკანონო ტყითსარგებლობის 1378 ფაქტი;
 • ხე-ტყის ტრანსპორტირების წესების დარღვევის 1035 ფაქტი;
 • წიაღის კანონმდებლობის დარღვევის 1139 ფარქტი;
 • სახერხის საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების დარღვევის 494 ფაქტი (მ.შ უკანონო (არარეგისტრირებული) სახერხის გამოვლენის 169 ფაქტი);
 • თევზჭერის წესების დარღვევის 345 ფაქტი;
 • ნადირობის წესების დარღვევის 224 ფაქტი;
 • ნარჩენების კოდექსის დარღვევის 567 ფაქტი;
 • წყლის კანონმდებლობის დარღვევის 271 ფაქტი;
 • მიწის კანონმდებლობის დარღვევის 195 ფაქტი;
 • ატმოსფერული ჰაერის კანონმდებლობის დარღვევის 808 ფაქტი;
 • ნებართვის პირობების დარღვევის/ ნებართვის გარეშე საქმიანობის 85 ფაქტი;
 • სხვა დარღვევები – 171 ფაქტი.

სახერხების ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის ფაქტები (2018 წ.)

რეგიონებისახერხების ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევამათ შორის უკანონო (არარეგისტრირებული)სახერხების გამოვლენა
ცენტრალური აპარატი74
აღმოსავლეთ რეგიონური სამმართველო7527
ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველო188
კახეთის რეგიონული სამმართველო5712
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველო19432
დასავლეთის რეგიონული სამმართველო21032
სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველო8924
აჭარისა და გურიის რეგიონალური სამმართველო14430
სულ, საქართველოში794169

 

ცხელი ხაზი – 153

 • 2421 შეტყობინება გარემოს დაცვის სფეროში სამართალდარღვევების თაობაზე, რომლებზეც ხორციელდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული რეაგირება.

ჯარიმა და გარემოსთვის მიყენებული ზიანი

 • ჯარიმა – 3616 100 ლარი;
 • გარემოსთვის მიყენებული ზიანი – 9981747,26 ლარი.

ბენზინში ტყვიის შემცველობის კონტროლი

2018 წლის დეკემბერში, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფლებამოსილი თანამშრომლების მიერ, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში არსებული შერჩევითი წესით განსაზღვრული 136 ბენზინგასამართი სადგურიდან აღებული იქნა 240 ერთეული სხვადასხვა მარკის საავტომობილი ბენზინის სინჯი, მათში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრის მიზნით.
აღებული სინჯები საანალიზოდ გადაიგზავნა საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე შპს „სჯს ჯორჯიას“ კუთვნილ ლაბორატორიაში. ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ თოთოეულ საანალიზო ნიმუშში ტყვიის შემცველობა შეადგენს- 0,0025 გ/ლ, რაც არ აღემატება „საავტომობილო ბენზინის ხარისხობრივი ნორმების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 31 დეკემბრის N124 დადგენილებით განსაზღვრულ ნორმას (2012 წლის 1 იანვრიდან ტყვიის შემცველობა – არაუმეტეს 0,005გ/ლ)

რეკლამაspot_img

ასევე წაიკითხეთ ამ კატეგორიის სხვა

სტატიები