რეკლამაspot_img

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევათა სტატისტიკა

2021 წელი

გამოვლინდა გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევის – 7936 ფაქტი. მათ
შორის:

 • ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის – 7520 ფაქტი;
 • სისხლის სამართლის ნიშნების მქონე – 416 ფაქტი, რომელიც შემდგომი
  რეაგირებისთვის გადაეგაზავნება საგამოძიებო ორგანოებს;

სამართალდარღვევათა სტრუქტურა:

 •  უკანონო ტყითსარგებლობის – 1837 ფაქტი (მ.შ. 148 სს);
 •  ხე-ტყის ტრანსპორტირების წესების დარღვევის – 1404 ფაქტი (მ.შ. 13 სს);
 •  სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის – 605 ფაქტი (მ.შ.
  88 უკანონო (დაურეგისტრირებელი) სახერხი (სს));
 •  ხე-ტყის დამზადების ლიცენზიის პირობების დარღვევის – 26 ფაქტი;
 •  სამონადირეო მეურნეობის ლიცენზიის პირობების დარღვევის – 5 ფაქტი;
 •  თევზჭერის ლიცენზიის პირობების დარღვევის – 11 ფაქტი;
 •  ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და თეთრყვავილას ბოლქვებით
  ან/და ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზიის პირობების
  დარღვევის – 3 ფაქტი;
 •  თევზჭერის წესების დარღვევის – 351 ფაქტი (მ.შ. 108 სს);
 •  ნადირობის წესების დარღვევის – 152 ფაქტი (მ.შ. 2 სს);
 •  წიაღის უკანონო მოპოვების – 431 ფაქტი (მ.შ. 44 სს);
 •  ნარჩენების მართვის კანონმდებლობის დარღვევის – 1362 ფაქტი (მ.შ. 2სს);
 •  ატმოსფერული ჰაერის კანონმდებლობის დარღვევის – 775 ფაქტი;
 •  წყლის კანონმდებლობის დარღვევის – 163 ფაქტი (მ.შ. 1 სს);
 •  ზღვის დაბინძურების – 5 ფაქტი;
 •  მიწის კანონმდებლობის დარღვევის – 231 ფაქტი (მ.შ. 3 სს);
 •  ნებართვის პირობების დარღვევის/უნებართვო საქმიანობის – 438 ფაქტი
  (მ.შ. 2 სს);
 •  სხვა დარღვევები – 137 ფაქტი (მ.შ. 5 სს).

ჯარიმა და გარემოზე მიყენებული ზიანი (მიმდინარე მონაცემებით)

 •  დაკისრებული ჯარიმა – 2 738 780 ლარი.
 •  გარემოზე მიყენებული ზიანი – 7 948 897 ლარი.

ცხელი ხაზი – 153

 • გარემოს დაცვის სფეროში სამართალდარღვევების თაობაზე 3016
  შეტყობინება, რომლებზეც ხორციელდება კანონმდებლობით
  გათვალისწინებული რეაგირება.

სამართალდარღვევების სტატისტიკა სამსახურების მიხედვით. 2021
ცენტრალური აპარატი სულ 417 სამართალდარღვევის ფაქტი. მათ შორის:

 •  ადმინისტრაციული – 397 ფაქტი;
 • სისხლის სამართალი – 20 ფაქტი.
 • სამართალდარღვევათა სტრუქტურა:
 • უკანონო ტყითსარგებლობის – 7 ფაქტი (მ.შ. 3 სს);
 •  ხე-ტყის ტრანსპორტირების წესების დარღვევის – 9 ფაქტი;
 •  სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის – 2 ფაქტი;
 •  თევზჭერის წესების დარღვევის – 43 ფაქტი (მ.შ. 11 სს);
 •  უკანონო ნადირობის – 6 ფაქტი (მ.შ. 1 სს);
 •  წიაღის უკანონო მოპოვების – 2 ფაქტი (მ.შ. 1 სს);
 •  ხე-ტყის დამზადების ლიცენზიის პირობების დარღვევის – 11 ფაქტი;
 •  სამონადირეო მეურნეობის ლიცენზიის პირობების დარღვევის – 5 ფაქტი;
 •  თევზჭერის ლიცენზიის პირობების დარღვევის – 1 ფაქტი;
 •  ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და
  ყოჩივარდას გორგლებით სარგებლობის ლიცენზიის პირობების დარღვევის – 3
  ფაქტი;
 • ნებართვის პირობების დარღვევის/უნებართვო საქმიანობის – 57 ფაქტი;
 • ატმოსფერული ჰაერის კანონმდებლობის დარღვევის – 103 ფაქტი;
 • მიწის კანონმდებლობის დარღვევის – 16 ფაქტი (მ.შ. 2 სს);
 • წყლის კანონმდებლობის დარღვევის – 8 ფაქტი (მ.შ. 1 სს);
 • ნარჩენების მართვის კანონმდებლობის დარღვევის – 123 ფაქტი (მ.შ. 1 სს);
 • სხვა დარღვევები – 21 ფაქტი.

აღმოსავლეთის რეგიონული სამმართველო – სულ 801 სამართალდარღვევის ფაქტი.

მათ შორის:

 •  ადმინისტრაციული – 769 ფაქტი;
 •  სისხლის სამართალი – 32 ფაქტი.
 • სამართალდარღვევათა სტრუქტურა:
 •  უკანონო ტყითსარგებლობის – 90 ფაქტი (მ.შ. 3 სს);
 •  ხე-ტყის ტრანსპორტირების წესების დარღვევის – 141 ფაქტი;
 •  სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის – 92 ფაქტი (მ.შ. 9 უკანონო (დაურეგისტრირებელი) სახერხი (სს));
 •  ხე-ტყის დამზადების ლიცენზიის პირობების დარღვევის – 5 ფაქტი;
 •  თევზჭერის წესების დარღვევის – 82 ფაქტი (მ.შ. 11 სს);
 •  ნადირობის წესების დარღვევის – 5 ფაქტი;
  წიაღის უკანონო მოპოვების – 54 ფაქტი (მ.შ. 8 სს);
 •  ატმოსფერული ჰაერის კანონმდებლობის დარღვევის – 55 ფაქტი;
 •  ნებართვის პირობების დარღვევის/უნებართვო საქმიანობის – 67 ფაქტი;
 •  მიწის კანონმდებლობის დარღვევის – 46 ფაქტი;
 •  წყლის კანონმდებლობის დარღვევის – 45 ფაქტი;
 •  ნარჩენების მართვის კანონმდებლობის დარღვევის – 104 ფაქტი;
 •  სხვა დარღვევები – 15 ფაქტი (მ.შ. 1 სს).

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამმართველო – სულ 594 სამართალდარღვევის ფაქტი.

მათ შორის:

 •  ადმინისტრაციული – 581 ფაქტი;
 •  სისხლის სამართალი – 13 ფაქტი;

სამართალდარღვევათა სტრუქტურა:

 •  უკანონო ტყითსარგებლობის – 240 ფაქტი (მ.შ. 4 სს);
 •  ხე-ტყის ტრანსპორტირების წესების დარღვევის – 128 ფაქტი;
 •  სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის – 54 ფაქტი (მ.შ. 4 უკანონო (დაურეგისტრირებელი) სახერხი (სს));
 • თევზჭერის ლიცენზიის პირობების დარღვევის – 1 ფაქტი;
 • თევზჭერის წესების დარღვევის – 16 ფაქტი (მ.შ. 4 სს);
 • ნადირობის წესების დარღვევის – 12 ფაქტი;
 • წიაღის უკანონო მოპოვების – 13 ფაქტი (მ.შ. 1 სს);
 • ნებართვის პირობების დარღვევის/უნებართვო საქმიანობის – 35 ფაქტი;
 • ატმოსფერული ჰაერის კანონმდებლობის დარღვევის – 27 ფაქტი;
 • მიწის კანონმდებლობის დარღვევის – 16 ფაქტი;
 • წყლის კანონმდებლობის დარღვევის – 19 ფაქტი;
 • ნარჩენების მართვის კანონმდებლობის დარღვევის – 30 ფაქტი;
 • სხვა დარღვევები – 3 ფაქტი.

ქვემო ქართლის რეგიონული სამმართველო – სულ 787 სამართალდარღვევის ფაქტი.

მათ შორის:
ადმინისტრაციული – 725 ფაქტი;

 •  სისხლის სამართალი – 62 ფაქტი;
  სამართალდარღვევათა სტრუქტურა:
 •  უკანონო ტყითსარგებლობის – 146 ფაქტი (მ.შ. 10 სს);
 •  ხე-ტყის ტრანსპორტირების წესების დარღვევის – 150 ფაქტი (მ.შ. 1 სს);
 •  სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის – 3 ფაქტი (მ.შ. 2 უკანონო (დაურეგისტრირებელი) სახერხი (სს))
 •  თევზჭერის წესების დარღვევის – 58 ფაქტი (მ.შ. 39 სს);
 •  ნადირობის წესების დარღვევის – 9 ფაქტი (მ.შ. 1 სს);
 •  წიაღის უკანონო მოპოვების – 39 ფაქტი (მ.შ. 7 სს);
 •  მიწის კანონმდებლობის დარღვევის – 19 ფაქტი (მ.შ. 1 სს);
 •  ატმოსფერული ჰაერის კანონმდებლობის დარღვევის – 110 ფაქტი;
 •  წყლის კანონმდებლობის დარღვევის – 11 ფაქტი;
 •  ნებართვის პირობების დარღვევის/უნებართვო საქმიანობის – 67 ფაქტი (მ.შ. 1 სს);
 •  ნარჩენების მართვის კანონმდებლობის დარღვევის – 148 ფაქტი;
 •  სხვა დარღვევები – 27 ფაქტი.

კახეთის რეგიონული სამმართველო – სულ 1754 სამართალდარღვევის ფაქტი. მათ შორის:

 •  ადმინისტრაციული – 1654 ფაქტი;
 •  სისხლის სამართალი – 100 ფაქტი;
  სამართალდარღვევათა სტრუქტურა:
 •  უკანონო ტყითსარგებლობის – 792 ფაქტი (მ.შ. 52 სს);
 •  ხე-ტყის ტრანსპორტირების წესების დარღვევის – 465 ფაქტი (მ.შ. 11 სს)
 •  სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის – 90 ფაქტი (მ.შ. 15 უკანონო (დაურეგისტრირებელი) სახერხი (სს));
 • ხე-ტყის დამზადების ლიცენზიის პირობების დარღვევის – 6 ფაქტი;
 • წიაღის უკანონო მოპოვების – 37 ფაქტი (მ.შ. 1 სს);
 • თევზჭერის წესების დარღვევის – 54 ფაქტი (მ.შ. 20 სს);
 • ნადირობის წესების დარღვევის – 14 ფაქტი;
 • მიწის კანონმდებლობის დარღვევის – 24 ფაქტი;
 • წყლის კანონმდებლობის დარღვევის – 19 ფაქტი;
 • ატმოსფერული ჰაერის კანონმდებლობის დარღვევის – 144 ფაქტი;
 • ნებართვის პირობების დარღვევის/უნებართვო საქმიანობის – 21 ფაქტი;
 • ნარჩენების მართვის კანონმდებლობის დარღვევის – 57 ფაქტი;
 • სხვა დარღვევები – 31 ფაქტი (მ.შ. 1 სს).

დასავლეთის რეგიონული სამმართველო – სულ 1343 სამართალდარღვევის ფაქტი

მათ შორის:

 •  ადმინისტრაციული – 1284 ფაქტი;
 •  სისხლის სამართალი – 59 ფაქტი.
 • სამართალდარღვევათა სტრუქტურა:
 •  უკანონო ტყითსარგებლობის – 280 ფაქტი (მ.შ. 30 სს);
 •  ხე-ტყის ტრანსპორტირების წესების დარღვევის – 218 ფაქტი;
 •  სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის – 142 ფაქტი (მ.შ. 10 უკანონო (დაურეგისტრირებელი) სახერხი (სს));
 •  ხე-ტყის დამზადების ლიცენზიის პირობების დარღვევის – 3 ფაქტი;
 •  თევზჭერის წესების დარღვევის – 50 ფაქტი (მ.შ. 6 სს);
 •  ნადირობის წესების დარღვევის – 79 ფაქტი;
 •  წიაღის უკანონო მოპოვების – 145 ფაქტი (მ.შ. 11 სს);
 •  ნებართვის პირობების დარღვევის/უნებართვო საქმიანობის – 84 ფაქტი;
 •  ნარჩენების მართვის კანონმდებლობის დარღვევის – 103 ფაქტი;
 •  მიწის კანონმდებლობის დარღვევის – 35 ფაქტი;
 •  ატმოსფერული ჰაერის კანონმდებლობის დარღვევის – 182 ფაქტი;
 •  წყლის კანონმდებლობის დარღვევის – 12 ფაქტი;
 •  სხვა დარღვევები – 10 ფაქტი (მ.შ. 2 სს).

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონული სამმართველო – სულ 634 სამართალდარღვევის ფაქტი

მათ შორის:

 • ადმინისტრაციული – 569 ფაქტი;
 •  სისხლის სამართალი – 65 ფაქტი.
 • სამართალდარღვევათა სტრუქტურა:
 • უკანონო ტყითსარგებლობის – 93 ფაქტი (მ.შ. 29 სს);
 • ხე-ტყის ტრანსპორტირების წესების დარღვევის – 180 ფაქტი;
 • სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის – 131 ფაქტი (მ.შ. 20 უკანონო (დაურეგისტრირებელი) სახერხი (სს));
 • ხე-ტყის დამზადების ლიცენზიის პირობების დარღვევის – 1 ფაქტი;
 • თევზჭერის წესების დარღვევის – 22 ფაქტი (მ.შ. 11 სს);
 • ნადირობის წესების დარღვევის – 15 ფაქტი;
 • წიაღის უკანონო მოპოვების – 34 ფაქტი (მ.შ. 4 სს);
 • ნებართვის პირობების დარღვევის/უნებართვო საქმიანობის – 55 ფაქტი (მ.შ. 1 სს);
 • ატმოსფერული ჰაერის კანონმდებლობის დარღვევის – 47 ფაქტი;
 • წყლის კანონმდებლობის დარღვევის – 10 ფაქტი;
 • მიწის კანონმდებლობის დარღვევის – 11 ფაქტი;
 • ნარჩენების მართვის კანონმდებლობის დარღვევის – 27 ფაქტი;
 • სხვა დარღვევები – 8 ფაქტი.

აჭარისა და გურიის რეგიონული სამმართველო – სულ 1564 სამართალდარღვევის ფაქტი.

მათ შორის:

 •  ადმინისტრაციული – 1499 ფაქტი;
 •  სისხლის სამართალი – 65 ფაქტი.
 • სამართალდარღვევათა სტრუქტურა:
 •  უკანონო ტყითსარგებლობის – 189 ფაქტი (მ.შ. 17 სს);
 •  ხე-ტყის ტრანსპორტირების წესების დარღვევის – 113 ფაქტი (მ.შ. 1 სს);
 •  სახერხი საამქროს ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევის – 91 ფაქტი (მ.შ. 28 უკანონო (დაურეგისტრირებელი) სახერხი (სს));
 •  წიაღის უკანონო მოპოვების – 107 ფაქტი (მ.შ. 11 სს);
 •  თევზჭერის წესების დარღვევის – 6 ფაქტი (მ.შ. 6 სს);
 •  ნადირობის წესების დარღვევის – 12 ფაქტი;
 •  ნებართვის პირობების დარღვევის/უნებართვო საქმიანობის – 52 ფაქტი;
 •  ატმოსფერული ჰაერის კანონმდებლობის დარღვევის – 119 ფაქტი;
 •  მიწის კანონმდებლობის დარღვევის – 62 ფაქტი;
 •  წყლის კანონმდებლობის დარღვევის – 28 ფაქტი;
 •  ნარჩენების მართვის კანონმდებლობის დარღვევის – 772 ფაქტი (მ.შ. 1 სს);
 •  სხვა დარღვევები – 13 ფაქტი (მ.შ. 1 სს).

შავი ზღვის დაცვის კონვენციური სამმართველო – სულ 42 სამართალდარღვევის ფაქტი.

მათ შორის:

 •  ადმინისტრაციული – 42 ფაქტი;
 •  სისხლის სამართალი – 0 ფაქტი.

სამართალდარღვევათა სტრუქტურა:

 •  ზღვის დაბინძურების – 5 ფაქტი;
 •  თევზჭერის ლიცენზიის პირობების დარღვევის – 9 ფაქტი;
 •  თევზჭერის წესების დარღვევის – 20 ფაქტი;
 •  სხვა დარღვევები – 8 ფაქტი.

არარეგისტრირებული (უკანონო) მრგვალი ხე-ტყის (მორის)
გადამამუშავებელი საამქროების სტატისტიკა, 2021

რეგიონიუკანონო სახერხი საამქროები
1ქ. თბილისი
2მცხეთა-მთიანეთი
3შიდა ქართლი9
4ქვემო ქართლი2
5კახეთი15
6სამცხე-ჯავახეთი4
7იმერეთი8
8რაჭა-ლეჩხუმი და ქვ.სვანეთი2
9გურია3
10სამეგრელო-ზემო სვანეთი20
11აჭარა25
 სულ88
რეკლამაspot_img

ასევე წაიკითხეთ ამ კატეგორიის სხვა

სტატიები