რეკლამაspot_img

ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახურის ლაბორატორია

ნიადაგების ინვენტარიზაცია ევროკავშირის გაერ-თიანებული კვლევითი ცენტრის (Joint Research Centre) და გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზა-ციის (FAO) ნიადაგის მსოფლიო თანამშრომლობის (Global Soil Partnership) სამდივნოს მიერ რეკომენდებული მეთო-დოლოგიით;

FAO-ს Global Soil Partnership ინციატივის ფარ-გლებში შექმნილ ნიადაგურ ინფორმაციაზე პასუხის-მგებელ ორგანიზაციათა ქსელის – International Network of Soil Information Institutions – INSI (სადაც სოფლის მეურნეო-ბის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრს წარმოადგენს ნიადა-გის ნაყოფიერების კვლევის სამსახური) მეშვეობით ნიადა-გის ორგანული ნახშირბადის მარაგის მსოფლიო რუკის შექმნა;

ნიადაგების გეომონაცემთა ბაზის შექმნა, რომე-ლიც ინტეგრირებული იქნება FAO-ს საერთაშორისო მონა-ცემთა ბაზაში;

ნიადაგების თემატური კარტოგრაფირება გეომო-ნაცემთა ბაზის საფუძველზე

ნიადაგების შესახებ შექმნილი სივრცითი ინ-ფორმაცია შესაბამისობაში იქნება ევროკავ-შირის INSPIRE (Infrastructure of Spatial Informa-tion in the European Community) სტანდარტის მოთხოვნებთან. აღნიშულ სტანდარტთან ჰარ-მონიზაცია მიმდინარეობს საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებულ ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის განვითარების (NSDI) პროექტის ფარგლებში (რომლის უწყებათაშორის სამუშაო ჯგუფშიც ჩართულია ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახური). პროექტს კოორდინირებას უწევს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ნიადაგის ნაყოფიერების განმსაზღვრელი ძირი-თადი მახასიათებლების შესწავლა:

            არეს რეაქცია (pH)

            ორგანული ნივთიერებები (ჰუმუსი)

            გრანულომეტრული შედგენილობა

            აზოტი (N)

            ფოსფორი (P)

            კალიუმი (K)

            შთანთქმული ფუძეები (Ca, Mg, Na)

            და სხვ.

მიკროელემენტების შესწავლა:

სპილენძი (Cu)

თუთია (Zn)

მოლიბდენი (Mo)

მანგანუმი (Mn)

რკინა (Fe)

ბორი (B)

კობალტი (Co)

ნიკელი (Ni)

ტოქსიკური ელემენტების შესწავლა, რომელთა სი-ჭარბე შეიძლება აფერხებდეს ს/ს კულტურების ნორმა-ლურ ზრდა-განვითარებას ან საფრთხეს უქმნიდეს პრო-დუქციის ხარისხს:

ტყვია (Pb)

კადმიუმი (Cd)

დარიშხანი (As)

ვერცხლისწყალი (Hg)

სტრონციუმი (90Sr)

ცეზიუმი (137Cs)

და სხვ.

დეგრადირებულ ნიადაგებში სასოფლო-სამეურ-ნეო წარმოების შემზღუდველი ფაქტორების კვლევა და მათი რეაბილიტაციისკენ მიმართული ღონისძიებების შე-მუშავებაში მონაწილეობა

ნიადაგის დეგრადაცია შეიძლება გამოვლინდეს შემდეგი სახით:

დამლაშება

გაბიცობება

დაჭაობება

მაღალი მჟავიანობა

დაბინძურება

ეროზია

და სხვ.

ორგანული და მინერალური სასუქების და ქიმიური მელიორანტების ხარისხობრივი მაჩვენებლების შეს-წავლა

გამოყენებული სასუქების და მელიორანტების ეფექტურობის დადგენა

ვეგეტაციის პერიოდში სასოფლო-სამეურნეო კულ-ტურათა მაკრო და მიკრო ელემენტებით უზრუნველყო-ფის დიაგნოსტიკა    

ნიადაგდამცავი ღონისძიებების გავლენის შესწავ-ლა ნიადაგის ფიზიკურ, ფიზიკო-ქიმიურ და ქიმიურ თვისე-ბებზე

ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახურის და ცენტრის სხვა სტრუქტურული ერთეულების მიერ ინიცი-რებულ კომპლექსურ კვლევებში მონაწილეობა

Scientific-Research Center of Agriculture

Lab of Research Division of Soil Fertility

Study the fertility of soils; 

Improvement of degraded soil structure and fertility raising research; 

Scientific support of soil moisture supply and watering rules; 

Study of soil processing systems in an annual and perennial cultures; 

Regulation of soil erosion systems, study of impacts of residual substances; 

Survey and evaluation of risk factors regarding soils;

რეკლამაspot_img

ასევე წაიკითხეთ ამ კატეგორიის სხვა

სტატიები